FAMU: DIGITAL NAÏVE

Vystavující/Exhibiting Artists: Adam Směták, Borek Smažinka, Jakub Ra, Martin Dušek, Martin Netočný, Richard Janeček, Simona Petrle, Veronika Čechmánková, Vít Jebavý

Kurátoři/Curators: Iryna Zakharova, Šimon Levitner

19. 4.–3. 5. 2018

 

Přehled prací, především studentů Katedry fotografie FAMU, věnujících se proměně životních podmínek vlivem současných technologií.

Jsme v bodě nula. Naše post digitální vědomí zničilo vertikální. Všichni jsme uvnitř horizontálně rozložené, rozsáhlé, fluidní reality. Jsme touto realitou. Cítíme, že není cesty jak a není důvodu proč hledat ani začátek ani konec. Jsme v pohybu. Jak se pohybujeme, prolínáme se mezi sebou, mezi věcmi a procházíme jimi. Náš digitalizovaný život, naše zkušenost s ním nás činí flexibilními, schopnými transformovat každý moment. Momenty už nejsou nikdy stejné a naše hodnoty se stávají hybridními. Hledáme cesty, jak ovlivňovat a měnit věci, stáváme se kolektivní substancí transformující se do komunity. Stáváme se nervy společnosti cítícími zodpovědnost dožadovat se za to změn, tvořit a budovat nové a další alternativní strategie, jak cítit, tvořit, myslet, prožívat a milovat.

~~~

We are at point zero. Our post-digital consciousness has cancelled the vertical. We all inhabit a horizontally distributed, vast, fluid reality. We are that reality. We feel that there is neither way nor reason to search for the beginning or end. We are mobile. As we move we overlap each other, fusing with things and moving through them. Our digitized world and our experience of it makes us flexible, able to transform at any moment. Our moments are never the same and our values become hybrid. We search for ways to influence and change the state of things, we become a collective substance congealing into a community. We become the nerves of society which feel a responsibility to demand change, to create and construct new, alternative strategies for how to feel, create, think, use and love.

 

www.digitalnaive.cz

Během vernisáže performance NEW ALIENS AGENCY.