Farewell to Melancholy

Vernisáž / Opening: 15. 5. 2020, 18:00
Výstava / Exhibition: 16. 5. – 10. 6. 2020
Kurátor / Curated by: Ján Gajdušek
Grafika / Graphic design: Jiří Macků
Instalace / Instalation: Julius Reichel & Namor Ynrobyv
Technical support: Leoš Mazurkiewiec
Partronace / Patronage: Richard Preisler
Opening DJ: Robot
FB event: https://www.facebook.com/events/256007332316339/

Výstava Farewell to Melancholy proběhne v reakci na jarní lock down v omezené podobě proti původnímu výstavnímu plánu. Věříme ale, že toto improvizované zahájení výstavní sezóny již následující výstavy nijak neomezí.

Farewell to Melancholy je pomalým našlapováním v důvěrném prostoru, kde jsme se v časově neurčené minulosti s jistotou pohybovali. Přesto však mezi poslední zkušeností a současným znovuobjevením známého vězí určitá propast. Je to nedefinovatelná mezera v čase a prožité zkušenosti, mezera v okolním světě, který se mezi naší poslední fyzickou přítomností a realitou současnosti nevratně proměnil. Je to setkání vzpomínek konfrontovaných změněnou realitou. Farewell to Melancholy je ohlédnutím se za nevratným mžikem v čase. Zároveň je však novým začátkem, pomalým zorientováváním se v rozmlženém šeru dávno známého. Rozhlížíme se a pomalu se nám vyjevují v paměti uvízlé útržky vzpomínek, nabývají ale nových kontur, nových situací a významů. Loučí se, ale směle vykračují vstříc dalšímu.

Devět vybraných umělkyň a umělců již v prostoru galerie Holešovická Šachta v rámci různých projektů v průběhu předchozích tří let představili své práce. Nyní se do již známého prostoru vrací. Jejich interakce je pomyslným překročením časové mezery a pokračováním v nových souvislostech.

Umělci / Artists:
Filip Dvořák
Jakub Choma
Markéta Jáchimová
Kateřina Miturová
Julius Reichel
Tomáš Roubal
Gabriela Těthalová
Sofie Tobiášová
Namor Ynrobyv
————–

Farewell to Melancholy is a slow tread in an intimate space, where we moved with confidence in an indefinite past. Nevertheless, there is a gap between the last experience and the current rediscovery of the famous prison. It is an indefinable gap in time and lived experience, a gap in the surrounding world, which has changed irreversibly between our last physical presence and the reality of the present. It is a meeting of memories confronted by a changed reality. Farewell to Melancholy is a look back at an irreversible moment in time. At the same time, however, it is a new beginning, a slow orientation in the foggy gloom of a long-known one. We look around and slowly fragments of memories get stuck in our memory, but they acquire new contours, new situations and meanings. They say goodbye, but boldly walk towards another.

Nine selected artists have already presented their works in the Holešovická Šachta gallery as part of various projects during the previous three years. Now they are returning to the already known space. Their interaction is an imaginary crossing of the time gap and a continuation of new contexts.